دانلود نمونه سوال علوم

ساخت وبلاگ

 

- رایج ترین راه های دستیابی به منابع آبهای زیر زمینی کدام است.

2- تعداد نفوذ پذیری ماسه و خاک رس را مقایسه کنید.

3- مقدار نفوذ پذیری آب در دو دامنه شیب دار با پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی مقایسه کنید.

4- عوامل موثر بر مقدار اب جاری را بنویسید.

5- لایه ی ابدار چگونه بوجود می اید.

6- ذخایر ابهای زیر زمینی چگونه بوجود می اید.

7- چگونگی تشکیل غارهای اهکی را توضیح دهید.

8- منظور از منطقه اشباع و سطح ایستایی چیست.

9- عمق سطح ایستایی به چه عواملی بستگی دارد.

10- سفره ابهای زیر زمینی به چند دسته تقسیم میشوند هریک را شرح دهید.

 11- برداشت بی رویه از سفره ابهای زیر زمینی چه مشکلاتی در بر خواهد داشت.

12- ویژگی های ابهای زیر زمینی را بنویسید.

13- .............و.............. مهم ترین املاح موجود در ابهای زیر زمینی هستند.

14- اگر یک عدد تخم مرغ را داخل سرکه قرار دهیم چه میشود و چه کاربردی دارد.

15- چرخه ی اب چیست و انرژی مورد نیاز چرخه ی اب چگونه تامین میشود.

16- مهم ترین ویژگی انرژی چیست .

17 – تبدیل انرژیبه چه معناست.

18- کار ........ را منتقل میکند.

19- کار را تعریف کنید.

20- دو عامل موثر در کار را بنویسید.

21- فرمول کار را بنویسید.

22- واحد کار ترکیبی از چه واحدهایی است.

23- واحد کا ر چه نامیده میشود و ان را تعریف کنید.

24- سه واحد اصلی کار چیست.

 25- وارد کردن نیرو به یک جسم ممکن است به سبب چه مواردی شود.

26چه موقع کار انجام نمیشود.

27- انجام کار را در دو حالت توجیه کنید.

28- نیروی برابر 300 نیوتون  جسمی را در راستای نیروی 3 متر جا به جا میکند چه مقدار کار انجام میشود.

29- جسمی به جرم 50 کیلو گرم به اندازه 200000 سانتی متر جابه جا شده است چند ژول کار انجام شده است.

30- جرم جسمی دو تن است و به اندازه ی 2 کیلو متر تغییر مکان پیدا کرده است چند کیلو ژول کار انجام شده است.

31- مقدار انرژی مکانیکی در فرمول زیررا  کامل کنید.

E=…………+…………….                                                                                                                         

32- انواع انرژی رانوشته و هریک را توضیح دهید و برای هریک چند مثال بزنید.

33- مقدار انرژی  جنبشی  یک جسم محرک به عامل .......و............ بستگی دارد.

34- فرمول زیر مربوط به انرژی جنبشی است .K=1/2Mv2                                                                               

نام هریک از مجهولا ت این فرمول را بنویسید.

35- صورت های انرژی را نام برده وهریک را تعریف کنید و واحد اختصاصی هر یک را بنویسید.

36- اتومبیلی به جرم 900 کیلو گرم با سرعت 5 متر بر ثانیه در حال حرکت است انرژی جنبشی ان را محاسبه کنید.

37- اگر یک کامیون و سواری هر دو با یک سرعت حرکت کنند انرژی جنبشی کدام یک بیشتر است.

38- فرمول زیر مربوط به انرژی پتانسیل است :

U=mgh

نام هریک از کمیت ها را در فرمول بنویسید.

39-فرمول انرژی پتانسیل را بنویسید.

40- جسمی به وزن 200 نیوتون در 500 سانتی متری سطح زمین قرار دارد مقدار انرژی پتانسیل انرا محاسبه کنید.

41- -جسمی به وزن 200کیلوگرم در 500 متری سطح زمین قرار دارد مقدار انرژی پتانسیل انرا محاسبه کنید.

42- انرژی پتانسیل به چه شکل های دیگر نیز وجود دارد.

43- در هریک از موارد زیر چه صورتی از انرژی به صورت دیگر یا نوعی از انرژی به نوعی دیگر تبدیل میشود .

الف) زنگ مدرسه ب) بخاری برقی ج)بخاری نفتی د) میکرو فون ه) کبریت افروخته  و) تلویزیون ز) قایق موتوری

س) کرم شب تاب   ش) باتری      ص) لامپ   ض) غلتیدن سنگ در سراشیبی

44- انرژی مورد نیاز بدن چگونه تامین میشود.

45- واحد های انرژی شیمیایی را بنویسید.

46- کالری و کیلو کالری را تعریف کنید.

47-یک کیلو کالری چند کالری و چند ژول و چند کیلو ژول است.

 

دانلود همین سوالات 

دانلود نمونه سوال علوم ,...
نویسنده : احمد عیوضی بازدید : 122 تاريخ : سه شنبه 23 ارديبهشت 1393 ساعت: 1:30